Saturday, January 6, 2018

Sake serving

How sake is served in Japan

Izakaya Syukora, Nagasaki
video 1

Izakaya Yururi, Kyoto
video 2

Izakaya Gaya, Nagoya

video 3

No comments:

Post a Comment